Muzika

Leidinio "Aš čia – gyva" sutiktuvės

nauji leidiniai

iliustracija

Plačiai lietuviškame muzikiniame pasaulyje žinoma Los Andžele gyvenančios kompozitorės Giedros Nasvytytės-Gudauskienės kūryba ir veikla. Dar 1973 metais ji, pirmoji lietuvė tarp JAV kompozitorių moterų, buvo priimta į profesinę JAV kompozitorių draugiją ASCAP, o 2003 metais pelnė JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premiją. Jos autoriniai koncertai buvo surengti Čikagoje, Santa Monikoje, Los Andžele, Klaipėdoje, Vilniuje, dainos atliktos JAV ir Kanados, Australijos lietuvių dainų šventėse. Malonu pasidžiaugti, kad daugelį jos vokalinių bei instrumentinių kūrinių į savo repertuarą yra įtraukę Lietuvos atlikėjai (V. Noreika, J. Leitaitė, V. Vitaitė, A. Žvirblytė, R. Vaitkevičiūtė).

2002 metais Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido kompozitorės "Suktinį" – variacijas fortepijonui, o neseniai tas pats Fondas pateikė naują Giedros Gudauskienės dovaną – 84 puslapių rinkinį "Aš čia – gyva". Naująjį leidinį sudaro 22 dainos balsui su fortepijono pritarimu, sukurtos pagal B. Brazdžionio, F. Kiršos, P. Lemberto, L. Andriekaus, J. Tysliavos, J. Švabaitės-Gylienės ir kitų poetų eiles.

Leidinį parengė ir įžanginį straipsnį parašė muzikologas Vaclovas Juodpusis, jau senokai besidomintis kompozitorės kūryba, viršelį sukūrė dailininkas Romas Dubonis, notografas – Algimantas Bražinskas.

Spalio 26 d. 18 val. dainų rinkinys "Aš čia – gyva" bus sutiktas Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose. G. Gudauskienės dainas atliks dainininkai Natalija Katilienė, Inga Ulevičiūtė, Vincentas Kuprys, pianistės Melita Diamandidi ir Gražina Zalatorienė. Taip pat skambės kompozitorės dainų įrašai, atkeliavę iš užsienio šalių.

Juozas Venckūnas