Pirmasis

Ger­bia­mi skai­ty­to­jai,

Esa­me Jums la­bai dė­kin­gi už pa­ra­mą, ku­rią su­tei­kė­te "7 me­no die­noms", ad­­resuodami 2 proc. sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio. Ši parama padėjo savaitraščiui iš­­gyventi pačius sunkiausius leidybos metus, ji mums ne­pa­pras­tai rei­ka­lin­ga ir šie­­met, nes Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­das "7 me­no die­nų" pa­teik­­tai pro­gra­mai ir vėl ne­sky­rė nė cen­tro. Jū­sų pa­ra­ma – tai ir mū­sų dar­bo rei­ka­lin­gu­mo įver­ti­ni­mas.

Tai­gi pra­šo­me Jus, kaip ir pernai, už­pil­dy­ti Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos for­mą FR0512 (ad­re­sa­tas VšĮ "Me­no die­nos", ko­das 1410617, Ber­nar­di­nų g. 10-8, LT–01124, Vil­nius). Pa­ra­gin­ki­te tai pa­da­ry­ti ir sa­vo drau­gus bei pa­žįs­ta­mus. For­mas ga­li­te gau­ti Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sky­riuo­se, už­su­kę į re­dak­ci­ją ar­ba ras­ti in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je www.vmi.lt (nuo­ro­do­je "For­mos" įra­šy­ki­te FR 0512 ir už­pil­dy­ki­te PDF for­ma­to blan­ką).

Ti­ki­mės, kad ir to­liau ben­drau­si­me su Ju­mis kas sa­vai­tę.

"7 me­no die­nos"